Disclaimer

Disclaimer voor www.xl-panel.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.xl-panel.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door XL-Panel. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt wordt. De informatie op deze website mag alleen hergebruikt worden volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van XL-Panel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij XL-Panel.

Geen garantie op juistheid

XL-Panel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. XL-Panel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Kleuren die getoond worden kunnen in het echt afwijken van de digitale versie. Dit komt doordat beeldschermen kleuren op verschillende manieren verwerken en tonen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.xl-panel.nl op deze pagina.

Versie van 26 augustus 2021